"RELX" สูญเสประเทศไทยปประเทศไทยวัสดุการบ้านระเทศไทยมอบหมายสมุดภาพผ้าค่าขนส่ง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฟรีแลนซ์ียเงินไป 5 หมื่นล้านหยวน
2023-09-24 13:01:22

จางทำงานในต่างประเทศและไม่มีฐานะทางการเงินดี และพ่อแม่ของเขาในชนบทไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้มากนัก ด้วยความสิ้นหวัง เขาได้รับ "แรงบันดาลใจ" จากโฆษณาเล็กๆ ริมถนน และออกใบรับรองเงินฝากธนาคารปลอมมูลค่าหน้า 100,สูญเสียเงินไปหมื่นล้านหยวนประเทศไทยค่าขนส่ง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฟรีแลนซ์000 หยวน แล้วมอบให้แม่ของเจีย ในไม่ช้า จางและเจียก็จัดงานแต่งงานที่ซิงซาน

(作者:วิธีทำเงิน)